Списък с промените за 11 март 2019

[ЛОКАЛИЗАЦИЯ]
— Поправки за множество езици, така че да не използват резервен шрифт вместо „Lucida Console“, което подобрява четливостта на мрежовата графика, конзолата и други елементи на видео графичния потребителски интерфейс;
— Добавени са локализационни жетони за „Поети щети“ и „Нанесени щети“ в края на мачове от „Опасна зона“;
— Поправки за някои низове, които биваха съкратени в потребителския интерфейс с полето за напредъка;
— Корекции на форматирането за „Най-добри от 3“, така че по-дългите преводи да не се припокриват със звездните икони;
— Добавена е поддръжка за преводите на „Най-добри от 3“, така че да използват жетона %numtowin%.