Nhiệm vụ mới – Một ngày ở văn phòng

Trong tuần thứ 3 của Chiến dịch Shattered Web, sáu nhiệm vụ mới được mở khóa.

Không có báo cáo nào được lưu trữ, đối chiếu, sao chép hay đóng dấu trong tuần này. Hôm nay sáu nhiệm vụ mới trong Shattered Web đã được mở và văn phòng chắc chắn sẽ tan hoang.