Tự dưng hôm nay bắn hay

“Hê, chắc thi thoảng thằng đội bạn bắn hay được một bữa ấy mà!”

Cứ tự nhủ câu này an ủi khi vất vả hoàn thành các nhiệm vụ thử thách của tuần này nhé.