Tới giờ vung búa


Hôm nay chúng tôi tung ra gói hình dán Warhammer 40,000, bao gồm 17 hình dán từ thế giới 40K. Từ sticker giấy Full Buy cho tới Chaos Space Marine cao cấp, thu thập và dán chúng vào vũ khi của bạn hôm nay; gói hình dán đã được thêm vào trò chơi ngay lúc này!

Thay đổi cảnh quan


Lần tiếp theo bạn khởi động CS:GO bạn sẽ thấy các thiết lập video mới cho phép bạn thay đổi cảnh nền cho sảnh chính. Cho dù bạn thích ban ngày hay đêm, Anubis hay cơ sở Phoenix, luôn có một thứ cho tất cả mọi người.

Nhiều chi tiết nhỏ


Và cuối cùng, chúng tôi đã thêm các biểu tượng thông báo giết khi bị mù, xuyên khói, giết bằng bom choáng, và giết không cần ngắm súng. Hôm nay chúng tôi cũng thêm các thông báo chết mới khi có người chết từ C4. Lần sau nhìn mấy biểu tượng đó để biết tên cảnh sát nào quên mua bộ gỡ bom!