Ghi chú cập nhật ngày 11/6/2020

[KHÁC]
– Thêm thiết lập giao tiếp “Lọc ngôn ngữ” được bật mặc định và chặn từ ngữ thô tục trong trò chuyện bằng chữ.
– Sửa lỗi giảm hiệu năng cho trigger_bomb_reset.