Chế độ tin cậy

Hôm nay chúng tôi phát hành các thay đổi cho CS:GO trong cuộc chiến liên tục chống lại việc gian lận.

CS:GO giờ cấm nghiêm ngặt các chương trình và file có thể tương tác với trò chơi.

Mặc định người chơi sẽ khởi động CS:GO ở chế độ tin cậy, nó sẽ chặn các file bên thứ ba khỏi tương tác với trò chơi.

Nếu bạn muốn chơi trong khi sử dụng các phần mềm bên thứ ba với CS:GO, khởi động trò chơi với tùy chọn khởi động -untrusted. Lưu ý rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số tin cậy của bạn.