Ghi chú cập nhật cho ngày 17/8/2020

[KHÁC]
– Bảng kết quả cuối trận đấu sẽ hiển thị ai đang chơi theo nhóm trong khi hiển thị nhóm kỹ năng của người chơi.
– Thời gian chờ trung bình để tìm kiếm trận đấu trên các máy chủ chính thức giờ sẽ tính theo khu vực.
– Kết nối rcon từ máy con sẽ được thiết lập không đồng bộ.
– Không thể thay đổi địa chỉ rcon trong khi kết nối tới một máy chủ chuyên dụng.
– Thêm thiết lập “rcon_connected_clients_allow” để ngăn máy con không cho kết nối tới các máy chủ chuyên dụng khác thông qua rcon.
– Thêm các cải thiện ổn định khác.