Ghi chú cập nhật cho ngày 16/4/2021

[CỬA HÀNG]
– Vật phẩm mua từ cửa hàng trong trò chơi sẽ tạm thời không thể trao đổi/mua bán trong 1 tuần.
– Hòm chiến dịch nhận được từ phần thưởng chiến dịch sẽ không thể trao đổi/mua bán trong 1 tuần.
– Vật phẩm nhận từ các hòm giới hạn mua bán vẫn có thể bán ngay lập tức tới cửa hàng cộng đồng Steam.

[KHÁC]
– Sửa lỗi hiển thị hiếm gặp với biểu tượng vật phẩm khi đặt vật phẩm mặc định vào chỗ trang bị.
– Nhiều cải thiện ổn định khác.