Ghi chú phát hành cho ngày 28/4/2021

[ Khác ]

– Nhiều cải thiện làm ổn định và bảo mật hơn.