Chiến lược êm tai

Hôm nay chúng ta phát hành gói âm nhạc Tacticians, bao gồm 6 gói nhạc từ Austin Wintory, Chipzel, Jesse Harlin, Laura Shigihara, Leonard Paul (Freaky DNA) và Sarah Schachner.

Không chiến lược nào lợi hại hơn việc chia sẻ quốc ca MVP của mình với toàn bộ người chơi!