Ghi chú cập nhật cho ngày 17/8/2021

[ GIAO DIỆN ]
– Thêm vào mã định danh khu vực (2 ký tự) cho các tính năng tm người cùng chơi, lời mời chơi và trang sự kiện ở mục theo dõi.
– Thêm vào mã định danh ngôn ngữ (2 ký tự) cho trang xem phát sóng ở mục theo dõi.