Gói hình dán cộng đồng 2021


Hôm này chúng tôi phát hành gói hình dán cộng đồng 2021, bao gồm 21 hình dán độc đáo từ nhiều họa sĩ cộng đồng Workshop khác nhau.

Dù là bạn đang muốn tỏ vẻ “EZ” dễ như bỡn hay tự trấn an tinh thần bằng với đồng đội bằng “This Is Fine” ổn cả thôi, ai cũng có một hình dán để bày tỏ.