Ghi chú cập nhật cho ngày 9/9/2021

[ CỬA HÀNG ]
– Thêm gói hình dán cộng đồng 2021, bao gồm 21 hình dán độc đáo từ nhiều họa sĩ cộng đồng Workshop khác nhau.