Ghi chú cập nhật cho ngày 14/12/2021

[KHÁC]
– Giải quyết vấn đề về độ trễ nhập liệu sau khi đóng bảng chọn tròn.

[LINUX]
– Thêm vào hỗ trợ thử nghiệm cho API đồ họa Vulkan. Thêm -vulkan vào tùy chọn khởi động để kích hoạt Vulkan.