Ghi chú cập nhật cho ngày 17/1/2022

[TỔNG QUAN]
– Sửa lỗi ngắt phần mềm Hammer khi khởi động trong khi chưa đăng nhập vào Steam.
– Sửa lỗi trễ tín hiệu nhập sau khi đóng bảng menu tròn.

[STEAM INPUT]
– Chế độ ‘Vẩy cần xoay’ giờ có thể bật ở trong Tùy chọn > Tay cầm, thay vì sử dụng trong trình thiết lập tay cầm Steam Input.
Gán cần phải của bạn (hoặc cần trò ưa thích để ngắm bắn) làm “Cần điều khiển camera” trong thiết lập.
– Sửa bộ hành động Steam Input bị đặt ở ‘MenuControl’ khi quay trở lại cửa sổ.
– Tinh chỉnh hành vi vẩy cần xoay.

[GIAO DIỆN]
– Thêm mô tả giúp giải thích các thiết lập tay cầm trên bảng console.
– Nhiều thay đổi chỉnh sửa tới thanh trượt.

[LINUX]
– Thêm hỗ trợ Vulkan thử nghiệm. Thêm -vulkan vào tùy chọn khởi động để kích hoạt Vulkan.