Ghi chú cập nhật cho ngày 15/5/2022

[LỐI CHƠI]
– Sửa một lỗi được báo cáo gần đây về lựu đạn khói.