Ghi chú cập nhật cho ngày 13/5/2022

[STEAM INPUT]
– Thêm hỗ trợ cho tùy chọn khởi động “-nojoy” nhằm hạn chế hoàn toàn phần hiệu năng được dự phòng cho Steam Input.