Ghi chú cập nhật cho ngày 23/6/2022

[Steam Deck/Steam Input]
– Steam Deck giờ cho phép kết nối với tay cầm khác thông qua Steam Input. Tín hiệu nhập sẽ được gộp với tất cả tay cầm. (Bạn có thể chơi hai tay hai gyro nếu muốn ngầu).
– “Kết hợp Yaw & Roll” sẽ là tùy chọn chuyển giá trị gyro mới trên Steam Deck. Tất cả tay cầm khác sẽ mặc định về “Yaw”
– Menu tròn (cụ thể là menu mua nhanh) sẽ không còn giữ mãi sau khi chết.
– Sửa các ký hiệu trong chế độ theo dõi.