Ghi chú cập nhật cho ngày 17/2/2022

[STEAM INPUT/TAY CẦM]
Ghi chú cho người chơi dùng tay cầm: Vui lòng áp dụng lại các thay đổi mặc định từ menu Thiết đặt tay cầm trong lớp phủ cộng đồng Steam.
– Nhiều chỉnh sửa riêng cho thiết đặt gán phím mặc định của tay cầm. Menu mua nhanh tròn giờ có thể được kích hoạt với cụm phím D-Pad và cò bấm hai bên khi lớp phủ BuyZoneLayer đang trong trạng thái được kích hoạt.
– Đơn giản hóa các lớp phủ đè lên menu hành động tròn. Cần trỏ phải giờ sẽ mặc định được dùng để lựa chọn các mục trong menu tròn. Nếu cụm phím XYAB được gán vào một nút nào đó trong menu tròn, cần trỏ trái sẽ được sử dụng thay thế cho hành động này.
– Một số chỉnh sửa tới lớp phủ DeathMatch BuyZoneLayer/lớp phủ menu mua đồ tròn trong chế độ Tử chiến.
– Bảng tròn console/mua nhanh giờ được đồng bộ về bố cục với bảng mua thông thường.
– Hỗ trợ tay cầm cho chế độ Vùng tử chiến: Sửa bảng chọn Vị trí xuất phát. Sửa lỗi Drone đi ngang.
– Lỗi đã biết: Hình ảnh phím được gắn trong bảng chọn Ghi đè hành động các lớp phủ đang không được hiển thị khi được chèn trong cùng dòng với chữ.

[GIAO DIỆN]

Ghi chú cho người dùng tệp “radial_quickinventory.txt” để lưu thiết đặt: Có thể thiết đặt giá trị “cl_quickinventory_filename” để trỏ tới một đường dẫn khác trong cùng một thư mục.
– radial_quickinventory.txt: Thêm vào hàm “ROTATION_OFFSET”, được dùng để xoay hướng đứng toàn bộ menu tròn đi một giá trị góc nhất định.
– Bảng menu tròn chọn trang bị/lựu đạn nhanh: Sửa lỗi không hiển thị một số trang bị (mìn nhảy, khiên chống đạn, v.v.) trên các menu này.
– Sửa nhiều lỗi về hình ảnh nút chèn đồng dòng với chữ (đang tiếp tục).

[KHÁC]
– Thêm vào convar phía máy chủ “sv_max_allowed_developer” nhằm định giá trị số nhà phát triển có thể kết nối cao nhất cho các máy trạm được kết nối.
– Lệnh “getpos” và “getpos_exact” đã được đưa vào giới hạn gian lận